NORMALIDADE BERRIRAKO PREBENTZIO NEURRIAK // MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA NUEVA NORMALIDAD

Ost, 19/06/2020 - 10:25

[EUS]

Normalidade berrirako" Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ezarritako araudia:

1. Pertsonen artean 1,5m distantzia, bestela musukoa.

2. Garbitasun eta prebentzio neurriak: establezimendu edo eraikinaren jabeak bermatu behar ditu

3. Edukiera:

    - Eraikin edo instalazioen jabeak leku ikusgarrian jarri beharko du

    - Pertsonen zirkulazioa eta lekuaren antolaketa

    - Hil kaperak eta lurperatzeak: hil kaperak espazio irekietan 65 perts; itxietan 30. Lurperatze edo errauste agurrean 75 perts

    - Kultu lekuak: %75, kanpokaldearen erabilera udalak baimendu beharko du eta neurriak ezarri

    - Ezkontzak eta antzeko ospakizunak: zibilen inguruan ez du zehazten

    - Komertzioa, parke komertzialak,...: edukiera osoa, 1,5 m distantzia eta eremu komunetan %60, 65 urtetik gorakoei lehentasun ordutegia

    - Merkatuak: %60, udalak eremua edo egunak gehitu ditzake

    - Euskaltegi, akademia, autoeskola,...: orain arteko baldintzak, 1,5 m + 25 perts; ibilgailuak erabiltzen badira musukoekin

    - Ostalaritza eta elkarte gastronomikoak: edukiera osoa, mahaien artean 1,5 m, koktel eta buffeteak 25 perts

    - Hotel eta alojamendu turistikoen eremu komunak: 1,5 m bermatu beharra, ekintzak 25 perts

    - Liburutegiak: edukiera %60, liburuak bueltatzean 1 aste baztertuta

    - Artxiboak: eskaerak langileek bideratuko dituzte, edukiera %60, kontsulta teknologikoak posible

    - Museoak, esposaketa gelak, monumentuak eta ekipamendu kulturalak: edukieraren %60, haurrentzako edo kolektibo jakinentzako ekintzak posible (aisialdirako baldintzetan), pantalla interaktiboak posible

    - Zinema, kulturgune,...: edukieraren %60, 1,5 m distantzia edo musukoa

    - Ekitaldi kulturalak kirolgune itxietan edo antzeko instalazioetan: edukieraren %60, 1,5 m distantzia edo musukoa, aurretiaz jezarlekua

    - Ekitaldi kulturalak espazio irekietan: %60 edukiera, gehienez 1000 perts, 1,5 m distantzia edo musukoa (erromeriak,... ere, baina aurrez espazioa mugatuta)

    - Jarduera fisikoa: 30 perts, kontaktu gabe, 1,5 m distantzia; kirol instalakuntzetan (igerilekuak barne) edukieraren %60, aldagela eta dutxak 1,5 m distantziarekin

    - Kirol lehiaketa eta ebentoak: antolatzaileek instituzio eskudunari baimena eskatu behar diote neurrien protokolo batekin. Edukieraren %60 1,5 m edo distantzia, aurrez jezarlekua; espazio irekietan 1000 perts, espazio itxietan 300 perts. Bizikleta, arraun,... lehiaketetan 1000 perts eta musukoa

    - Igerilekuak: edukieraren %60, distantzia eta markak distantzia bermatzeko

    - Ehiza eta arrantza: baimenduta, distantziarekin

    - Turismo aktiboa eta natura: 30perts

    - Haurrentzako aisialdia: aurrekoa mantentzen da

    -  Hondartzak: udalek eta aldundiek edukiera mugatu dezakete distantziak mantentzeko, horreta…

4. Gizarte Zerbitzuak: egoitza eta eguneko zentroetan administrazio eskudunak higiene eta prebentzio neurriak bermatu behar ditu. Kontingentzia planak ere. GGZZen gainontzeko zerbitzuak higiene neurriak bermatuz

5. Hezkuntza: kurtsoa hasteko protokolo bat egingo dute

6. Garraioa: edukiera osoa eta musukoa dereigorrezkoa

 

[CAS]

Normas para la "Nueva Normalidad" decretadas por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco

1.º 1.5m de distancia entre personas, si no mascarilla

2. Medidas de limpieza y prevención: deben ser garantizadas por el propietario del establecimiento o edificio

3. Capacidad - Aforo

- El propietario de los edificios o instalaciones deberá colocarlo en lugar visible

- Circulación de personas y organización del lugar

- Funerales capillas y enterramientos: funerarias capillas en espacios abiertos 65 pers; cerrados 30. 75 pers en la despedida de enterramiento o incineración

- Lugares de culto: 75%, el uso de la zona exterior deberá ser autorizado por el ayuntamiento y establecer medidas

- Bodas y celebraciones similares: no especifica sobre civiles

- Comercio, parques comerciales,...: aforo total, 1,5 m de distancia y 60% en zonas comunes, horario de prioridad a mayores de 65 años

- Mercados: 60%, el ayuntamiento puede añadir espacio o días

- Euskaltegi, academia, autoescuela,...: condiciones actuales, 1,5 m + 25 pers; si se utilizan vehículos con mascarilla.

- Hostelería y sociedades gastronómicas: aforo completo, 1,5 m entre mesas, cócteles y buffetes 25 pers

- Zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos: necesidad de garantizar 1,5 m, acciones 25 pers

- Bibliotecas: 60% de aforo, excluida 1 semana al devolver los libros

- Archivos: las solicitudes serán canalizadas por personal, con un 60% de aforo, posibles consultas tecnológicas

- Museos, salas de boda, monumentos y equipamientos culturales: el 60% del aforo, posibles actividades para niños o colectivos concretos (en condiciones de ocio), pantallas interactivas

- Cine, centro cultural,...: 60% del aforo, 1,5 m de distancia o con  mascarilla.

- Eventos culturales en espacios deportivos cerrados o instalaciones análogas: 60% de aforo, 1,5 m de distancia o con mascailla, previo punto de ordeño

- Eventos culturales en espacios abiertos: 60% de aforo, hasta 1000 pers, 1,5 m de distancia o con mascarilla (romerías,... también, pero previo acotamiento del espacio)

- Actividad física: 30 pers sin contacto, 1,5 m de distancia; 60% de capacidad en instalaciones deportivas (incluidas piscinas), vestuario y duchas con 1,5 m de distancia

- Competiciones deportivas y eventuales: los organizadores deben solicitar autorización a la institución competente con un protocolo de medidas. 60% de la capacidad 1,5 m o distancia, punto de ordeño previo; 1000 pers en espacios abiertos, 300 pers en espacios cerrados. 1000 pers y mascarilla en competiciones de bicicleta, remo,...

- Piscinas: 60% del aforo, distancias y marcas para garantizar la distancia

- Caza y pesca: permitida, con distancia

- Turismo activo y naturaleza: 30perts

- Tiempo libre infantil: se mantiene el anterior

- Playas: los ayuntamientos y diputaciones pueden limitar el aforo para mantener las distancias.

4. Servicios Sociales: en las residencias y centros de día la administración competente debe garantizar las medidas higiénico-preventivas. Planes de contingencia. Resto de servicios de SVSS garantizando las medidas de higiene

5. Educación: elaborarán un protocolo de inicio de curso

 

6. Transporte: capacidad total y de obligatorio mascarilla.