1 fasea arautzeko dekretua, maiatzaren 11eko EHAA / Decreto del 11 de mayo del BOPV dende se regula la Fase 1

Ast, 11/05/2020 - 10:17

(EUSKERA) Mugikortasuna eta zirkulazio-askatasuna.

  • Pertsonak Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoetatik joan ahal izango dira honako arrazoi hauengatik: osasun-arrazoiak; lan- edo enpresa-arrazoiak; ohiko bizilekura itzultzekoak; hezkuntza- eta prestakuntza-arrazoiak; adinekoak, mendekotasuna dutenak, desgaitasuna dutenak edo premia-egoeran daudenak bisitatzeko, zaintzeko eta artatzeko arrazoiak, eta antzeko beste edozein arrazoi.
  • Pertsonak bizilekua duten udalerriaren barruan joan ahal izango dira, distantzia-mugarik gabe.
  • Mugakide diren eta ohiko igarobidea duten udalerrien artean mugitzea baimentzen da, jarduera sozioekonomikoak egiteko.
  • Jarduera fisikoa eta kirol-jarduera egin ahal izango da, betiere osasun-agintariek ezarritako segurtasun-, osasun- eta higiene-neurriak errespetatuz, bizilekua finkatuta dagoen udalerriari dagokion barrutian eta mugakideetan.

 (CASTELLANO)

Movilidad y libertad de circulación.

  • Las personas podrán desplazarse entre los tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi por motivos sanitarios; laborales; profesionales o empresariales; de retorno al lugar de residencia habitual; educativos y formativos; de visita, cuidado y atención a familiares que sean personas mayores, dependientes, con discapacidad o en situación de necesidad, así como por cualquier otro de análoga naturaleza.
  • Las personas podrán desplazarse dentro del término del municipio en el que tengan fijada su residencia, sin limitación de distancias.
  • Se permite la movilidad entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socio económicas.
  • Se podrá realizar actividad física y deportiva, siempre respetándose las medidas de seguridad, salud e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, dentro del término correspondiente al municipio en el que se tenga fijada la residencia y en los colindantes.